แนะนำหลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล

นักศึกษา

ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับนักศึกษา ทั้งนักศึกษาใหม่ ปัจจุบัน และศิษย์เก่า

กิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม ชมรม ต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

วิชาการ

ข้อมูลวิชาการงานทะเบียน ปฏิทินวิชาการ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

จุดเด่นของหลักสูตร

สมัครเรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเป็นผู้นำ การจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาล ระบบการรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล หลักการประกอบอาหารฮาลาล นวัตกรรมทางธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต