อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ

ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารินี ใจเอื้อ

ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ดร.นวลรัตน์ วัฒนา

ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

อาจารย์จริยา  เกิดไกรแก้ว

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์เจนจิรา หวังหลี

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์